black00_next.gif M2M (Machine-To-Machine) Module은 다양한 산업용 기기 및 시설물에 장착되어 필요한

 

 

         데이터의 송수신 통신 기능을 제공함으로써, 해당 세트의 상태를 분석하거나 센터에서

 

           필요한 지시를 전달하는 등의 원격 관리 를 가능하게 하는 통신용 모듈이다.  

 

 

 

 

      black00_next.gif 엑스톤은 다양한 무선통신 시스템 및 단말기를 개발한 기술력을 바탕으로 M2M Module

 

           기반의 솔루션을 제공하고 있다. CDMA 1x용/CDMA 1x EVDO용/WCDMA용/HSUPA 용

 

           M2M Module을 개발하였으며, M2M Module과 이를 장착한 세트의 원격 관리 및

 

           FOTA를 위한 Mobile-NMS를 자체 개발하여 공급하고 있다.

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      black00_next.gif CDMA 2000/GSM/WCDMA/HSDPA/HSUPA

 

 

 

      black00_next.gif Data and Voice Support

 

 

 

      black00_next.gif Standard RS-232C Interface

 

 

 

      black00_next.gif Remote Control by AT Commands

 

 

 

      black00_next.gif GPS Support

 

 

 

      black00_next.gif Built-in TCP/IP Stack

 

 

 

      black00_next.gif SMS

 

 

 

      black00_next.gif OTA (Over-The-Air) Service

 

 

 

      black00_next.gif FOTA Support

 

 

 

      black00_next.gif USB Interface

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2010. Axstone Co., Ltd. All rights reserved.
138-160 서울시 송파구 가락동 10번지 신도빌딩 401호/TEL : 02-404-6943 / FAX : 02-404-6945